KAMU 24 MEMUR BORDRO MODÜLÜ
ADRES ve NUMARATAJ MODÜLÜ

Belediyeler Kuruluş amaçları  olan hizmetleri  yapmak  amacıyla 2  önemli  veri grubuna  ihtiyaç  duymaktadır. Bu  veri  grupları;

  • Kent’te   yaşayan  insanlara  ait  veriler.
  • Kent’te  bulunan   Gayrimenkullere  ait veriler.

Numarataj  Modülü ile Kent’te bulunan  Gayrimenkuller’ e  ait Adres ve ilişkili  olarak Tapu  bilgilerinin kayıt altına alınması ve güncelliğinin korunması sağlanmaktadır.
31 Temmuz 2006 gün  ve  26245 Sayılı  Resmi  Gazete de yayımlanan   “ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK”  Çerçevesinde hazırlanan  Program sayesinde, Belediye Mücavir alan sınırlarındaki numarataj  alt yapısı, bilgisayar  ortamında  tüm  birimlerin  kullanımına sunulmuştur.  Bu  modül ile  yapılacak  çalışmalar,  Başta Gelir (Emlak, Çtv, İlan Reklam, Su, İşgaliye), Fen işleri, Sosyal hizmetler  vb  birçok  belediye birimi  ile   bu  bilgiye ihtiyaç  duyacak  diğer kurum ve kuruluşlara sağlam bir  altlık  olmaktadır.

Programda, öncelikle  belediye sorumluluk alanındaki  tüm  Mahalle, Mevki, Cadde, Sokak, Meydan, Küme Evler vb. bilgiler, veri tekrarını ve  hatalı uygulamaları    önlemek  amacıyla  1 defa kayıt altına alınır.
Mahallelerin, bağlı  tüm  alt birimler ile (Cadde, Sokak, Meydan, Bulvar Küme evler) ilişkileri sağlanır.  Ardından  bu  alt birimlerle ilişkili  olan  Arsa ve  Binalara ait  kayıtlar  oluşturulur. Varsa Binalara ait  bağımsız birim  bilgileri’ de  Yönetmeliğin belirttiği  kriterlere  uygun  olarak  girilir.
Ayrıca,  Numarataj  çalışmalarının  yanında,  Sahanın Kadastral  bilgileride, İmar Paftalarından  (Pafta, Ada, Parsel)  temin edilerek  bilgisayar  ortamına  aktarılır. 
Yerleşim alanlarının genişlemesi, nüfus yoğunluğu veya Merkezi  idare’ nin kararlarına  bağlı olarak Numarataj  yapısında meydana  gelebilecek;  Mahallelerin birleştirilmesi, Ayrıştırılması, Sınırlarının değişmesi vb  değişiklikler, Program  tarafından kolaylıkla  yapılabilir. Eski verilerin saklanması sebebiyle geçmişe    yönelik  olarak  raporlama vb.  işlemlerin  yapılması  imkanı sağlanır. Ayrıca bu değişiklikler,  ilgili  birimlerin  kullanımına da anlık olarak sunulmuş olur.
Yapılmış  olan  Numarataj verileri  ile  kadastral  bilgiler eşlenerek çok  önemli bir çalışma ortaya çıkarılır.  Hem  tapu  hem de Numarataj verileri  kullanılarak oluşturulan  bu altlık birçok  birimde  çok faydalı  iş ve işlemlerin  hatasız  bir şekilde yapılmasını  sağlayacaktır.  Başta, Gelir  Kaçaklarının  önlenmesi olmak  üzere,  Emek, Zaman ve Kırtasiye  tasarrufunun yanında, kurumsallaşma  yolunda  belediyemize  önemli katkılar sağlayacak  bir altlık  olacaktır.

Tanımlamalar
    Tapu Bilgileri
  • Pafta
  • Ada
  • Parsel
    Faaliyet Tipleri
    Adres
Numarataj Bilgileri
    Numarataj Bilgi Girişi
  • Mahalle / Cadde Sokak Bilgi Girişleri
  • Gayrimenkul Bilgi Girişleri
    Numarataj Hareket İşlemleri
    Gayrimenkul Hareket İşlemleri
    Bağımsız Birim Hareket İşlemleri
Raporlar
  • Numarataj Belgesi
  • Adres Formu (Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlere Ait)
Asis Grup Yazılım